Algemene Voorwaarden LegalBikes

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze app of website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1 LegalBikes: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 70640122 handelend onder de naam LegalBikes.

2 Website: de website van Legalbikes te raadplegen via www.legalbikes.nl en de bijbehorende subdomeinen.

3 Klant: De natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met LegalBikes en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen LegalBikes en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van LegalBikes zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor LegalBikes slechts bindend, indien en voor zover deze door LegalBikes uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

  1. Alle op de Website en in andere van LegalBikes afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. LegalBikes kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van LegalBikes afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 LegalBikes kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van LegalBikes en het voldoen aan de daarbij door LegalBikes gestelde voorwaarden.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LegalBikes onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft LegalBikes het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 LegalBikes kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien LegalBikes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5 LegalBikes heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Registratie

1 Registratie is niet nodig om gebruik te maken van de services van LegalBikes.

2 U kunt na een bestelling via LegalBikes via E-mail worden gevraagd mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. Mocht u dit niet willen kunt u dat, nadat u uw bestelling heeft geplaatst, via E-mail aangeven. U wordt dan niet verder benaderd door LegalBikes.

3 De gegevens gevraagd in de betaal procedure zijn puur voor administratieve doeleinden. Uw gegevens zullen nooit worden door gespeeld naar commerciële partijen.

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door LegalBikes is ontvangen, stuurt LegalBikes de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe. Als een LegalBike wordt gekocht via app.legalbikes.nl dient de klant deze zelf op te halen op de aangegeven locatie.

2 LegalBikes is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 De levertermijn bedraagt in beginsel 2 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van LegalBikes.

4 Indien LegalBikes de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 LegalBikes raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de betaling gedaan is, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 LegalBikes is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product te retourneren.

Herroepingsrecht

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met LegalBikes binnen 48 uur na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, te ontbinden. De termijn gaat in op het moment dat de Klant het product kan ophalen of vanaf het moment dat het product bezorgd is. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: het moment waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de bezorg bevestiging van de laatste zending of het laatste onderdeel is verstuurd;

2 De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. Klant is zelf verantwoordelijk voor de retour procedure. Klant kan er, mits het adres in Amsterdam of Amstelveen ligt, voor kiezen om het product op te laten halen, de kosten zullen €15,- zijn en worden in mindering gebracht van het terug te betalen aankoop bedrag.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door een mail te sturen naar Retour@Legalbikes.nl , of op andere ondubbelzinnige wijze aan LegalBikes kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. LegalBikes bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding.

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft LegalBikes de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij LegalBikes aanbiedt het product zelf af te halen, mag LegalBikes wachten met terugbetalen tot LegalBikes het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling

1 Klant dient betalingen aan LegalBikes volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. LegalBikes is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door LegalBikes is gewezen op de te late betaling en LegalBikes de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is LegalBikes gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. LegalBikes kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit

1 LegalBikes staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat LegalBikes er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2 Een door LegalBikes, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen 48 uur nadat de bezorg bevestiging is verstuurd LegalBikes daarvan in kennis te stellen.

4 Indien LegalBikes de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

5 Kosten gemaakt door de klant zonder vooraf LegalBikes te raadplegen worden niet vergoed.

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van LegalBikes, dan kan hij bij LegalBikes telefonisch, per e-mail, chat bericht of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 LegalBikes geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal LegalBikes binnen 2 werkdagen dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

3 Klant kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Persoonsgegevens

1 LegalBikes verwerkt de persoonsgegevens van Klant met de groots mogelijke zorg. Persoonsgegevens zullen nooit worden gedeeld met commerciële partijen.

2 Het E-mail adres kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden, mocht een klant geen promotionele berichten ontvangen van LegalBikes kan dat worden aangegeven via E-mail.

3 Op de site van Legalbikes worden cookies gebruikt om de website optimaal te laten functioneren, daarnaast worden er cookies gebruikt voor doelgroep analyse en promotionele uitingen.

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar LegalBikes gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Contact:

Telefoon: 06 40 51 03 35

Email: Info@legalbikes.nl

Vestigingsadres:

James watt straat 75

1097DL Amsterdam

KvK: 70640122

BTW nummer: NL857036026B01

Rek nummer: NL 68 RABO 0317 2042 54

What are you waiting for? Find your new bike today!

Find our terms and conditions here, the terms and conditions apply to all services and products of LegalBikes

 © 2017 Legalbikes.nl — The easiest way to buy a LegalBike in the Netherlands.